Skip to main content Skip to search
Found 3 results
Filters: Author is Xia, Zhenjiang  [Clear All Filters]
2012
Li C, Duo J, Zhan D, Xia Z, Du Y, Wei L.  2012.  [Chemical and structural analysis of Nengchi Bajin ashes in refining of Tibetan medicine gTSo thal]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 37(13):1952-1957.