Skip to main content Skip to search
Found 3 results
Filters: Author is Zhan, Dui  [Clear All Filters]
2012
Li C, Duo J, Zhan D, Xia Z, Du Y, Wei L.  2012.  [Chemical and structural analysis of Nengchi Bajin ashes in refining of Tibetan medicine gTSo thal]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 37(13):1952-1957.
2002
Li L-yun, Zhan D, Wei Y-fang, Zhong G-Y, Qin S-yun, Cirewn B-zhu, Gesang B-zhu.  2002.  [Conservation of endangered species resources of Tibetan medicine in China]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 27(8):561-564.