Skip to main content Skip to search
Found 10 results
Filters: Author is Du, Yu-zhi  [Clear All Filters]
2012
Li C, Sang-Lao null, Leng-Bencairang null, Xia Z-jiang, Du Y-zhi, Wei L-X.  2012.  [The chemical and structural analysis of Tibetan medicine Zhuxi]. Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi = Guang Pu. 32(6):1671-1673.
2010
Xia Z-jiang, Wei L-X, Wang D-ping, Du Y-zhi, Chen X-min, Yang H-xia.  2010.  [Quality control of traditional Tibetan Medicine Zsuotai]. Zhong Yao Cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese Medicinal Materials. 33(5):688-690.