Skip to main content Skip to search
Found 4 results
Filters: Author is Zhang, Qing-Ying  [Clear All Filters]
2008
Que S, Zhao Y-ying, Zhang Q-Y.  2008.  [Studies on chemical constituents of Tibetan medicine Caryopteris toroetii]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal Of Chinese Materia Medica. 33(22):2639-2641.