Skip to main content Skip to search
Found 21 results
Filters: Author is Li, Cen  [Clear All Filters]
2014
Li C, Wang D-ping, Duo J, Duojie L-D, Chen X-min, Du Y-zhi, Yang H-xia, Zheng Z-yuan, Yu M-jie, Wei L-X.  2014.  [Study on safety of Tibetan medicine zuotai and preliminary study on clinical safety of its compound dangzuo]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal Of Chinese Materia Medica. 39(13):2573-2582.
2012
Li C, Duo J, Zhan D, Xia Z, Du Y, Wei L.  2012.  [Chemical and structural analysis of Nengchi Bajin ashes in refining of Tibetan medicine gTSo thal]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 37(13):1952-1957.
Li C, Sang-Lao null, Leng-Bencairang null, Xia Z-jiang, Du Y-zhi, Wei L-X.  2012.  [The chemical and structural analysis of Tibetan medicine Zhuxi]. Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi = Guang Pu. 32(6):1671-1673.
2011
Quan Z, Wei L, Du Y, Li C, Yang H.  2011.  [Composition and thermal stability of traditional Tibetan mineral medicine Nanhanshuishi]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 36(6):691-693.
Li C, Yang H-xia, Wei L-X, Du Y-zhi, Zhang G-ying.  2011.  [Determination of total mercury and ionic mercury in artificial gastric juice of Tibetan medicine Dangzuo by GAE-AFS]. Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi = Guang Pu. 31(7):1950-1953.
Li C, Xiao Y, Yang H, Du Y, Wei L.  2011.  [HPLC determination of four components in Tibetan medicine Dangzuo of different Tibetan regions]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal Of Chinese Materia Medica. 36(8):1046-1049.