Skip to main content Skip to search
Found 3 results
Filters: Author is Zeweng, Yong-Zhong  [Clear All Filters]
2018
Fu L, Gu R, Ma Y-Y, Zeweng Y-Z, Jiangyong S-L, Zhang J-B.  2018.  [Varieties textual research on "Bangjian": traditional Tibetan medicine including blue, black and variegated flowers]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 43(16):3404-3411.
2017
Yang W-J, Zeweng Y-Z, Zhang Y, Geng Z-J, Nie J.  2017.  [Analysis on composition principles of Tibetan medicine containing Terminalia chebula by data mining]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 42(6):1207-1212.
2014
Zhong S-H, Gu R, Ma L, Ma Y-Y, Zeweng Y-Z, Cao Y, Zhang C-H.  2014.  [Varieties textual research and usage investigation of white flos gentianae, a Tibetan medicine]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal Of Chinese Materia Medica. 39(13):2450-2455.