Skip to main content Skip to search
Found 4 results
Filters: Author is Zhong, Shi-Hong  [Clear All Filters]
2018
Zhao M-M, Gu R, Fan J-Y, Zeng Y, Cao Y, Wang W-Q, Zhong S-H, Mi P.  2018.  [Research progress of Tibetan medicine "Zha-xun"]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 43(8):1554-1562.
2016
Cao Y, Gu R, Zhao M-M, Ma Y-Y, Zhong S-H, Rang J, Mi P.  2016.  [Classics textual research and using situation investigation of Tibetan medicine "Zha-xun"]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 41(24):4663-4669.
2015
Cao Y, Gu R, Ma Y-Y, Zhong S-H, Zeng R, Lu X-feng.  2015.  [Material Composition Research on Tibetan Medicine "Brag-zhun"]. Zhong Yao Cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese Medicinal Materials. 38(2):279-283.
2014
Zhong S-H, Gu R, Ma L, Ma Y-Y, Zeweng Y-Z, Cao Y, Zhang C-H.  2014.  [Varieties textual research and usage investigation of white flos gentianae, a Tibetan medicine]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal Of Chinese Materia Medica. 39(13):2450-2455.