Skip to main content Skip to search
Found 2 results
Filters: Author is Xu, Jiang  [Clear All Filters]
2016
Liu C, Zhang Y-X, Liu Y, Chen Y-L, Fan G, Xiang L, Xu J, Zhang Y.  2016.  [Identification of Tibetan medicine "Dida" of Gentianaceae using DNA barcoding]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 41(4):567-571.
Zhang Y-X, Li C-Y, Liu C, Xu J, Xiang L, Fan G, Zhang Y.  2016.  [Study on genetic-chemical relation of Pterocephali Herba based on DNA barcode and UFLC]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 41(4):572-577.