Skip to main content Skip to search
Found 4 results
Filters: Author is Xiang, Li  [Clear All Filters]
2016
Liu Y, Liu C, Tan E, Fan G, Xiang L, Li X-D, Zhang Y.  2016.  [Genetic and chemical discrimination of traditional Tibetan medicine seabuckthorn based on DNA barcode and ¹H-NMR metabolic method]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 41(4):578-585.
Liu C, Zhang Y-X, Liu Y, Chen Y-L, Fan G, Xiang L, Xu J, Zhang Y.  2016.  [Identification of Tibetan medicine "Dida" of Gentianaceae using DNA barcoding]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 41(4):567-571.
Zhang Y-X, Li C-Y, Liu C, Xu J, Xiang L, Fan G, Zhang Y.  2016.  [Study on genetic-chemical relation of Pterocephali Herba based on DNA barcode and UFLC]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 41(4):572-577.