Skip to main content Skip to search
Found 3 results
Filters: Author is Zeng, Rui  [Clear All Filters]
2015
Qu Y, Li J-hua, Zhang C, Li C-xue, Dong H-jiao, Wang C-sheng, Zeng R, Chen X-hu.  2015.  [Content determination of twelve major components in Tibetan medicine Zuozhu Daxi by UPLC]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 40(9):1825-1830.
Cao Y, Gu R, Ma Y-Y, Zhong S-H, Zeng R, Lu X-feng.  2015.  [Material Composition Research on Tibetan Medicine "Brag-zhun"]. Zhong Yao Cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese Medicinal Materials. 38(2):279-283.