Skip to main content Skip to search
Found 2 results
Filters: Author is Zhao, Ming-Ming  [Clear All Filters]
2018
Zhao M-M, Gu R, Fan J-Y, Zeng Y, Cao Y, Wang W-Q, Zhong S-H, Mi P.  2018.  [Research progress of Tibetan medicine "Zha-xun"]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 43(8):1554-1562.
2016
Cao Y, Gu R, Zhao M-M, Ma Y-Y, Zhong S-H, Rang J, Mi P.  2016.  [Classics textual research and using situation investigation of Tibetan medicine "Zha-xun"]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 41(24):4663-4669.