Skip to main content Skip to search
Found 2 results
Filters: Author is Wang, Wen-Qian  [Clear All Filters]
2018
Zhao M-M, Gu R, Fan J-Y, Zeng Y, Cao Y, Wang W-Q, Zhong S-H, Mi P.  2018.  [Research progress of Tibetan medicine "Zha-xun"]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 43(8):1554-1562.
2017
Zuo F, Wei Z-C, Tang C, Wang W-Q, Tong D, Meng X-L, Zhang Y.  2017.  [Medication rules for prescriptions containing Pterocephali Herba based on data mining]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo Zhongyao Zazhi = China Journal of Chinese Materia Medica. 42(16):3213-3218.